برنامه پزشکان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
انتخاب مرکز
بیمارستان چشم پزشکی نور
ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشک محل
دکتر اقصایی فرد جراحی لیزیک
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/جراحی لیزیک
دکتر پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ترابي کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده مطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر حاجی زاده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حبیب الهی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/جراحی لیزیک
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابی جراحی لیزیک
دکتر طاهری اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عالم زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عرفانیان سلیم اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فقیهی درمان شبکیه با لیزر و تزریق
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مقدسی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ناصری پور مطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر اقصایی فرد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر پورمتین مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سعيدي فر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر عالم زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحی جراحی لیزیک
دکتر فرزين وش کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهی اتاق عمل چشمی(جراحی داخل چشم)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر آگهين کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرزين وش کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مهاجرنژاد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر بهنیا جراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیر جراحی لیزیک/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر ترابي کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر حبیب الهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر سعيدي فر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزاده جراحی لیزیک
دکتر عالم زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژاد اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فرحی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم( اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر میرآفتاب اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
عصر
نام پزشک محل
دکتر امان زاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده جراحی لیزیک
دکتر جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زاده جراحی لیزیک
دکتر حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر خدابنده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر طاهرزاده اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی درمان شبکیه با تزریق/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر علیپور اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر غلامی نژاد جراحی لیزیک
دکتر فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کیوانی راد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر آگهين کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهرکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عطارد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کیوانی راد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محمدی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مهاجرنژاد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر بهنیا جراحی لیزیک
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)/اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پیر اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر ترابي کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر جلالی درمان شبکیه با لیزر/ اتاق عمل داخل چشمی( جراحی داخل چشم)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حبیب الهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم ( اسفندیار پلاک82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر سعيدي فر جراحی لیزیک
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادی جراحی لیزیک
دکتر طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبادالهی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر کوهیان کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پور اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر ناصری پور مطب(خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
عصر
نام پزشک محل
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا درمان شبکیه با تزریق
دکتر حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر سلیمانی اتاق عمل چشمی ( جراحی داخل چشمی)
دکتر شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهری مطب ( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر علیپور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر غلامی نژاد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحی جراحی لیزیک
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کیوانی راد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر ریخته گر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر بهنیا اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/ جراحی لیزیک
دکتر ترابي کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/درمان شبکیه با تزریق
دکتر حبیب الهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابی جراحی لیزیک
دکتر شیرزادی جراحی لیزیک
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپور اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر فرزين وش کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر بهرمندی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهنیا اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر توکلی زاده جراحی لیزیک
دکتر حاجی زاده درمان شبکیه با تزریق
دکتر خدابنده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ریخته گر جراحی لیزیک
دکتر زعفرانی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شیرزادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری مطب( خیابان بهرامی پلاک 77)
دکتر عبدالخالق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپور جراحی لیزیک
دکتر غلامی نژاد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر كيائي افشار کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
دکتر ترابي کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ریخته گر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهرکی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبدالخالق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر كيائي افشار کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مکاتب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)/جراحی لیزیک
دکتر بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پیر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر حاجی زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شاه حسینی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری مطب( خیابان بهرامی پلاک77)/ جراحی لیزیک
دکتر عبادالهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عرفانیان سلیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر کوهیان اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر میر عشقی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتاب جراحی لیزیک
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر هداوندخانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر امان زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر بهنیا کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابنده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر شاه حسینی جراحی لیزیک
دکتر شهابی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهرزاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عالم زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عطارد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر علیپور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فرحی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پور جراحی لیزیک/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر مقدسی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر نوروزی مطب( خیابان بهرامی پلاک77)
شب
نام پزشک محل
دکتر صادقي کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عطارد کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
صبح
نام پزشک محل
دکتر اقصایی فرد اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر جلالی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ریخته گر اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر شاه حسینی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر شهابی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر طاهری کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عالم زاده کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عشق آبادی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فقیهی درمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فهیم کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر كيائي افشار کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر محبوبی پور کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر ملایی درمان شبکیه با لیزر/ کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر میرآفتاب کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
عصر
نام پزشک محل
دکتر بهرمندی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر پورمتین کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر خدابنده اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر زعفرانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سعيدي فر کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر سلیمانی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک82)
دکتر صادقي کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر عبدالخالق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر فائق کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
دکتر مرتضوی اتاق عمل چشمی( جراحی داخل چشمی)
دکتر نوروزی کلینیک فوق تخصصی چشم(اسفندیار پلاک 82)
شب
نام پزشک محل
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور با شماره تلفن 021-82400 تماس بگیرید.